Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Contes de Noël (2)

       
        Papa Noël captif     
           Ο αιχμάλωτοςΆη Βασίλης


Il était une fois un garçon aussi mauvais que malin.

Ήταν μια φορά ένα αγόρι τόσο κακό όσο και πονηρό.
 
Il avait sans cesse de méchantes idées, c'est pourquoi, chaque Noël, 
il ne recevait pour tout cadeau qu'un minuscule bonbon.

Είχε στο μυαλό του συνέχεια κακές ιδέες,για αυτό το λόγο κάθε Χριστούγεννα δεχόταν για δώρο μια πολύ μικρή καραμέλλα.Un jour, il eut une idée encore pire que toutes celles qu'il avait eues 
jusque ici :
Μια μέρα είχε μια ιδέα ακόμη χειρότερη από όλες που είχε μέχρι τώρα:
 
" Cette nuit, c'est Noël, se dit-il, je veux être le seul enfant à recevoir
 des jouets.
«Απόψε,είναι Χριστούγεννα» λέει,θέλω να είμαι το μοναδικό παιδί που θα πάρει παιγνίδια. 

Quand Papa Noël viendra par la cheminée m'apporter mon bonbon, 
je l'enfermerai.
Όταν ο Άη Βασίλης θα έρθει από την καμινάδα του τζακιού να μου φέρει την καραμέλλα μου θα τον κρατήσω κλεισμένο σπίτι μου.


  Il m'appartiendra et j'aurai enfin des cadeaux, tous les cadeaux, j'en aurai pour toute l'année, pour tous les jours et les autres enfants ne verront plus Noël.
Θα μου ανήκει πια και θα έχω τελικά δώρα,όλα τα δώρα για όλη τη χρονιά,για όλες τις μέρες και τα άλλα παιδιά δεν θα ξαναδούν πλέον Χριστούγεννα.


  Plus jamais ! Ah ! Ah ! Ah ! "
Ποτέ πια ! χα!  χα! χα!

Quelle idée ! Une idée terrible !

Τι ιδέα! Τι φοβερή ιδέα!


Le mauvais garçon imagina un piège.
Το κακό αγόρι σκέφτηκε μια παγίδα.

 En bas de la cheminée, il étala un grand sac detoile, équipé d'une corde qu'il suffisait de faire coulisser autour de son ouverture pour le fermer solidement.
Στη Βάση του τζακιού άπλωσε ένα πάνινο σάκκο,που στην άκρη, στο άνοιγμα,είχε ένα σχοινί και έτσι έκλεινε πού καλά.

Quand Papa Noël arriva, il atterrit, les pieds en avant, droit dans le sac.
Όταν ήρθε ο Άη Βασίλης,προσγειώθηκεμε τα πόδια,μέσα στο σάκκο.

 Le mauvais garçon se jeta sur lui, tira la corde pour fermer le sac et 
Ziiiip !
Το κακό  αγόρι έπεσε πάνω του, τράβηξε το σχοινί για να κλείσει τον σάκο και Ziiiip!


Voilà Papa Noël prisonnier
Και να ο Άη Βασίλης φυλακισμένος.
 

" Libère-moi ! Les autres enfants vont être très tristes" hurlait Papa Noël.
«Ελευθέρωσέ με! Τα άλλα παιδιά θα είναι πολύ λυπημένα» φώναζε ο
 Άη Βασίλης.


Mais le mauvais garçon se contenta de rire méchamment avant de quitter la pièce en fermant la porte à double tour.
Αλλά το κακό αγόρι ευχαριστημένο γέλασε μοχθηρά πριν κλειίσει το δωμάτιο και αφού κλείδωσε την πόρτα διπλά.

Pourtant, le mauvais garçon avait oublié les plus aimables des amis de Papa Noël :ses rennes, qui tirent le traîneau.
Ωστόσο, το κακό αγόρι είχε ξεχάσει τους πιο αγαπημένους φίλους του Άη Βασίλη: τους ταράνδους του, που τραβούν το έλκηθρο.
 L'un d'eux, qui s'appelle Rudolf, inquiet de sa longue absence
se mit à sa recherche.
Ένας από αυτούς, που ονομάζεται Ρούντολφ, ανησύχησε  που ο Άη Βασίλης άργησε πολύ και βάλθηκε να τον ψάξει.


Rudolf se doutait bien que Papa Noël devait être encore dans la maison là, sous ses sabots.
Rudolf υποψιαζόταν  ότι ο Άη Βασίλης θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι μέσα  στο σπίτι.


En passant sa tête dans la cheminée, il vit un gros sac qui bougeait tout en bas,et à travers le tissu du sac il entendit la voix de Papa Noël qui criait :
Βάζοντας το κεφάλι του στην καμινάδα, είδε μια μεγάλη τσάντα που κουνιόταν  κάτω στο τζάκι και μέσα από το ύφασμα του σάκου άκουσε τη φωνή του  Άη Βασίλη που φώναζε:


" Ouvre-moi, Rudolf ! Ce mauvais enfant m'a ligoté là-dedans ! "

«Άνοιξέ μου Ρούντολφ! Αυτό το κακό αγόρι με έκλεισε εδώ μέσα!»


 Rudolf, épouvanté, libéra Papa Noël en un clin d'œil.
Ο Ρούντολφ, τρομοκρατημένος, απελευθέρωσε τον Άη Βασίλη εν ριπή οφθαλμού.

Puis ils remontèrent dans le ciel pour donner leurs cadeaux à tous les enfants du monde. Sauf au mauvais garçon.
Στη συνέχεια ανέβηκαν στον ουρανό για να δώσουν τα δώρα τους σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εκτός από το κακό αγόρι.Quelques heures après ces évènements, le mauvais garçon voulut voir les cadeaux  qu'il avait volés..
Λίγες ώρες αργότερα από τα γεγονότα, το κακό αγόρι θέλησε να δει τα δώρα που είχε κλέψει.
    

Il entra tout doucement dans la pièce où il croyait trouver Papa Noël captif et les cadeaux des enfants du monde entier, mais, quand il découvrit que la pièce était vide, il commença à pleurer.

Μπήκε πολύ σιγά στο δωμάτιο,όπου πίστευε ότι θα βρισκόταν ο Άη Βασίλης αιχμάλωτος και τα δώρα των παιδιών όλου του κόσμου,αλλά όταν ανακάλυψε ότι το δωμάτιο ήταν άδειο,άρχισε να κλαίει.                  

 
 
 
- Je ne recevrai jamais de cadeaux ! Je suis sûr, maintenant, que Papa Noël ne m'aime pas.

Δεν θα ξαναπάρω ποτέ δώρα! Είμαι σίγουρος,τώρα,που ο Άη Βασίλης 

δεν με αγαπά.


Cependant, Papa Noël, qui avait fini sa tournée, entendit ces mots.
Στο μεταξύ,ο Άη Βασίλης,ο οποίος είχε τελειώσει με τα δώρα,άκουσε αυτά τα λόγια.

Il repassa dans la cheminée du mauvais garçon, l'embrassa et lui dit :
Ξαναπερνά από την καμινάδα του τζακιού του κακού παιδιού,το αγκαλιάζει και του λέει:

- J'aime tous les enfants, et je t'aime aussi.
- Αγαπώ όλα τα παιδιά,και αγαπώ και εσένα επίσης.


Mais je ne veux pas récompenser tes mauvaises actions, ni ton égoïsme.
Αλλά δεν θέλω να ανταμείψω τις κακές πράξεις σου, ούτε τον εγωισμό σου.

 Si tu me promets de te corriger, je te visiterai ..encore et toujours.
Αν μου υποσχεθείς ότι θα διορθωθείς,θα σε επισκεφτώ ακόμη και για πάντα.

    

                                                                                                        
Ce Noël là, le mauvais garçon dut se contenter de l'habituel minuscule bonbon comme cadeau.

Αυτά τα Χριστούγεννα το άτακτο αγόρι έπρεπε να αρκεστεί ως συνήθως σε μια μικρή καραμέλλα σαν δώρο.Mais l'année suivante, comme il s'était réellement amélioré, il reçut de très beaux présents.
 Αλλά την επόμενη χρονιά,επειδή πραγματικά είχε βελτιωθεί.έλαβε πολύ ωραία δώρα. Il en fut de même tout au long des années de sa vie.
Γινόταν έτσι το ίδιο πράγμα όλα τα χρόνια της ζωής του.

C'est ainsi que le mauvais garçon devint un enfant très bon et par la suite, un homme honnête et généreux.
Έτσι το άτακτο αγόρι έγινε ένα πολύ καλό παιδί και στη συνέχεια ένας έντιμος και γενναιόδωρος άνδρας.

C'était dans sa maison qu'on fêtait le mieux l'esprit de Noël, dit-on.
Και  στο σπίτι του λοιπόν ήταν,που γιόρταζαν  καλύτερα από οπουδήποτε το πνεύμα των Χριστουγέννων.


                                                                                              Bonne lecture!!! 

                                                                                                          Christine Z
                                                              

   5 σχόλια:

 1. Κυρία που τις βρήκατε αυτές τις ωραίες κινούμενες εικόνες?

  Ευθαλία Στ2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κυρία είναι πάρα πολύ ωραίο!!!!
  Από Φαιη στ'2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αν ήταν facebook θα σας είχα κάνει σίγουρα like!!!
  Σπύρος ΣΤ'2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ελεος ρε Σπυρο!!!
  Απο Φαιη ΣΤ'2

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χαχαχα!

  Ευθαλία Στ2

  ΑπάντησηΔιαγραφή